1-1О Виробниче навчання

Урок № 58.                                  13 березня 2020 року.
Тема уроку:     Облік витрат на збут.
                            Інструкційна картка.
Тема уроку: Облік витрат на збут.
Мета уроку:
Навчальна: Навчитись відображати в бухгалтерському обліку витрати на збут.
Розвиваюча: Розвивати в учнів вміння, навички роботи, логічне мислення, виховання культури і творчого відношення до праці.
Виховна: Виховувати професійні риси, почуття відповідальності, формувати професійну самостійність, розвивати мислення, увагу, терпіння.
                      1.   План – конспект.
           На бухгалтерському рахунку № 93 ведеться облік витрат, пов'язаних із збутом ( реалізацією ) продукції, робіт і послуг.
           До витрат на збут належать витрати пакувальних матеріалів, транспортування продукції, витрати на маркетинг і рекламу, на оплату праці, амортизація, ремонт і утримання основних засобів, які в кінці місяця списуються на фінансові результати.
                      11.   Практична частина.
           Завдання:
Відобразити господарські операції з обліку витрат на збут на рахунках бухгалтерського обліку:
1. Нараховані витрати на автопослуги по перевезенню готової продукції - 1010 грн.
          Дебет рахунку № 93, Кредит рахунку № 63 – 1010,
2. Нарахована зарплата працівникам за реалізацію продукції - 5600 грн.
          Дебет рахунку № 93, кредит рахунку № 66 - 5600,
3. Нарахований ЄСВ в розмірі 22% від суми зарплати -1232 грн.
          Дебет рахунку № 93 , кредит рахунку № 65 – 1232,
4. Нараховано рекламному підприємству за рекламу по реалізації готової продукції – 1300 грн.
          Дебет рахунку № 93, кредит рахунку № 63 – 1300,
5. Нараховано за використану електроенергію в магазині - 960 грн.
          Дебет рахунку № 93, кредит рахунку № 63 – 960,
6. Витрати на збут списані на фінансові результати – 101022 грн.
          Дебет рахунку № 79, кредит рахунку № 93 – 10102.
                      111.   Розв’яжіть самостійно задачу, складіть кореспонденцію рахунків та журнал реєстрації господарських операцій і розв’язок надішліть на електронну адресу:
1. Нараховані витрати на атопослуги по перевезенню готової продукції – 2500грн
2. Нарахована зарплата працівникам за реалізацію продукції 7200 грн.
3. Нарахований єдиний соціальний внесок - ?
4. Нараховано рекламному підприємству за рекламу по реалізації продукції-1500гр
5. Нараховано будівельній організації за дрібний ремонт магазину – 2100 грн,
6. Списано паливо для опалення складу готової продукції – 1450 грн,
7. Витрати на збут списані на фінансові результати - ?


Урок № 59.                                  16 березня 2020 року.
Тема уроку:     Фінансові результати від реалізації готової продукції.
                            Інструкційна картка.
Тема уроку: Готова продукція, її реалізація та визначення фінансових результатів від реалізації готової продукції.
Мета уроку:
Навчальна: Навчитись вести облік готової продукції, її реалізації та визначати фінансові результати від реалізації готової продукції.
Розвиваюча: Розвивати вміння, навички роботи, логічне мислення, виховання культури і творчого відношення до праці.
                      1.   План – конспект.
           Рахунок № 79 призначений для обліку та узагальнення інформації про фінансові результати підприємства від звичайної діяльності та надзвичайних подій.
           За кредитом рахунку № 79 відображаються суми закриття рахунків обліку доходів, за дебетом суми закриття рахунків з обліку витрат, а також належна сума нарахованого податку на прибуток. Сальдо рахунка при його закритті списується на рахунок № 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки )».
           Рахунок № 79 «Фінансові результати» має такі субрахунки:
791- результати операційної діяльності,
792- результат фінансових операцій,
793- результат іншої звичайної діяльності,
794- результат надзвичайних подій.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ


Урок № 60.
Тема уроку: Синтетичний облік основних засобів.
Інструкційна картка:
Тема уроку : Синтетичний облік основних засобів.
Мета уроку :
Навчальна : Навчитись відображати на рахунках синтетичного обліку облік основних засобів.
Розвиваюча: Розвивати в учнів вміння, навички роботи, логічне мислення, виховання культури і творчого відношення до праці.
Виховна: Виховувати професійні риси, почуття відповідальності, формувати професійну самостійність, розвивати мислення, увагу.

1.План – конспект.
Рахунок № 10 « Основні засоби » призначений для обліку та узагальнення інформації про наявність і рух власних основних засобів. До основних засобів належать матеріальні активи, які підприємство утримує з метою їх використання в процесі виробництва, строк корисного використання яких становить понад один рік. За дебетом рахунка № 10 відображаються надходження основних засобів на баланс підприємства , За кредитом – вибуття основних засобів внаслідок продажу, ліквідації.
Рахунок № 10 має такі субрахунки:
101 – Земельні ділянки,
102 – Капітальні витрати на поліпшення земель,
103 - Будинки та споруди,
104 – Машини та обладнання,
105 – Транспортні засоби,
106 – Інструменти, пристосування та інвентар,
107 – Робоча та продуктивна худоба,
108 – Багаторічні насадження,
109 – Інші основні засоби.
11. Практична частина:
Завдання :
Відобразити господарські операції з обліку основних засобів:
1.Проведено попередню оплату постачальнику основних засобів – 1440,
Дебет рахунку № 631, кредит рахунку № 311 – 1440
2.В тому числі податок на додану вартість – 240
Дебет рахунку № 641, кредит рахунку № 63 – 240,
3.Відображенл одержання основних засобів – 1200,
Дебет рахунку № 152, кредит рахунку № 63 – 1200,
4.Передані основні засоби в експлуатацію – 1200,
5.Нарахована амортизація основних засобів – 600,
Дебет рахунку № 91, кредит рахунку № 13 – 600.

111. Розв’яжіть самостійно задачу. Складіть кореспонденцію рахунків та журнал реєстрації господарських операцій і розв’язок надішліть на електронну адресу.
1.Проведено попередню оплату постачальнику основних засобів – 5500,
2.Отримані основні засоби від постачальника - 4500,
3.В тому числі податок на додану вартість - ?
4.Нарапховані витрати по доставці основних засобів – 1000.
5.Передані основні засоби в експлуатацію - ?
6.Нарахована амортизація основних засобів – 650.

Урок № 61
Тема уроку: Аналітичний облік основних засобів.
Інструкційна картка :
Тема уроку: Аналітичний облік основних засобів
Мета уроку:
Навчальна: Навчитися вести аналітичний облік основних засобів.
Розвиваюча: Розвивати в учнів вміння, навички роботи, логічне мислення, виховання культури і творчого відношення до праці.
Виховна: Виховувати професійні риси, почуття відповідальності, формувати професійну самостійність, розвивати мислення, увагу.

1.План – конспект:
Аналітичний облік основних засобів ведеться по кожному об’єкту за допомогою карток обліку руху основних засобів.
В аналітичному обліку відображаються зміни, що сталися за час експлуатації основних засобів.
Кожному предмету основних засобів присвоюється інвентарний номер, який зберігається за ним протягом усього періоду його есплуатації.
Аналітичний облік основних засобів відображає технічну та економічну характеристику, його місцезнаходження, первісну оцінку, норму амортизаційних відрахувань.
11.Практична частина:
Для вивчення даної теми необхідно навчитися і заповнити інвентарну картку обліку основних засобів, оборотну відомість кількісного обліку основних засобів.
111. Самостійно вивчіть і заповніть інвентарну картку обліку основних засобів.

Урок № 62. Знос основних засобів.
Інструкційна картка:
Тема уроку : Знос основних засобів.
Мета уроку:
Навчальна: Навчитися нараховувати знос основних засобів.
Розвиваюча : Розвивати в учнів вміння, навички роботи, логічне мислення, виховання культури і творчого відношення до праці.
Виховна : Виховувати професіййні риси, почуття відповідальності, формувати прфесійну самостійність, розвивати мислення, увагу.
1.План – конспект:
Для нарахування амортизації основні засоби поділяютьсся на групи.
Амортизація основних засобів – це процес перенесення вартості засобів праці на вартість виготовленої продукції з метою її повного відшкодування.
Метод амортизації вибирається підприємством самостійно з урахуванням очікуваного способу отримання економічних вигід від його використання.
Нарахування амортизації провадиться щомісячно. Суму нарахованої амортизації підприємства відображають збільшенням суми витрат і зносу необоротних активів. Облік зносу необоротних активів ведеться на рахунку № 13.
11. Практична частина.
Завдання:
1.Нарахований знос основних засобів загальновиробничого призначення – 2500
Дебет рахунку № 91, Кредит рахунку № 13 – 2500,
2.Нарахований знос основних засобів торгівельної джіяльності - 1100,
Дебет рахунку № 93, Кредит рахунку № 13 – 1100,
3.Від постачальника отримані основні засоби за балансовою вартістю – 5200,
   Знос становить - 800 гривень,
Дебет рахунку № 10, Кредит рахунку № 631 – 5200,
Дебет рахунку № 631, Кредит рахунку № 13 – 800.
111. Завдання:
Розв’яжіть самостійно завдання , складіть кореспонденцію рахунків, відповідь надішліть на електронну адресу.
1.Нарахований знос основних засобів на виробничий цех – 2100,
2.Нарахований знос основних засобів на адмінприміщення – 1800,
3.Нарахований знос основних засобів на загальновиробниче обладнання – 1550,
4.Від постачальника отримані основні засоби за балансовою вартістю - 8400,
   Знос становить 3250 гривень. Обчислити залишкову вартість основних засобів.
5.Первісна вартість основних засобів становить 6400 гривень, залишкова – 4800грн. Визначити суму зносу основних засобів.
6.Залишкова вартість основних засобів становить 3900 гривень, сума зносу – 1820 грн. Визначте первісну вартість основних засобів.

Урок № 63,64.
Тема уроку: Облік власного капіталу та операції з власним капіталом.
Інструкційна картка :
Тема уроку: Облік власного капіталу та операції з власним капіталом.
Мета уроку:
Навчальна: Навчитись відображати в обліку рух власного капіталу та операції з власним капіталом.
Розвиваюча: Розвивати в учнів вміння, навички роботи, логічне мислення, виховання культури і творчого відношення до праці.
Виховна: Виховувати професійні риси, почуття відповідальності, формувати професійну самостійність, розвивати мислення, увагу.
1.План – конспект:
Рахунки 4 класу призначені для узагальнення інформації про стан і рух коштів власного капіталу – статутного, пайового, додаткового, резервного, вилученого, неоплаченого, а також нерозподілених прибутків ( непокритих збитків ), цільових надходжень, забезпечень майбутніх витрат і платежів, страхових резервів.
Рахунок № 40 призначено для обліку і узагальнення інформації про стан і рух статутного капіталу.
Рахунок № 41 призначено для обліку і узагальнення інформації про суми пайових внесків сільськогосподарських підприємств, житлово-будівельного кооперативу, кредитної спілки.
Рахунок № 42 призначено для узагальнення інформації про суми, на які вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість.
Рахунок № 43 призначено для узагальнення інформації про стан і рух резервного капіталу , створеного за рахунок нерозподіленого прибутку.
На рахунку № 44 ведеться облік нерозподілених прибутків або непокритих збитків , а також використання в поточному році прибутку.
11. Практична частина :
Завдання :
1.На підставі даних визначимо суму податку на прибуток, що підлягає внесенню до бюджету:
1.Прибуток від реалізації продукції - 2800000 грн.,
2.Штрафи одержані – 40000 грн,
3.Штрафи сплачені – 20000 грн,
4.Доходи за цінними паперами – 50000 грн,
5.Прибуток від посередницьких операцій – 300000 грн,
6.Відрахування до резервного капіталу - 20000 грн,
7.Авансові відрахування податку на прибуток – 30000 грн.
Розв’язок задачі :
1.Визначаємо суму прибутку для оподаткування :
2800000+40000-20000+50000+300000=3170000 грн.
Сума відрахувань до резервного капіталу не береться до уваги, оскільки резервний капітал утворюється за рахунок прибутку , що залишився у розпорядженні підприємства, і робиться проводка :
     Дебет рахунку № 443, Кредит рахунку № 43.
2.Визначаємо суму, необхідну для перерахування податку на прибуток, ставка 30% :
     3170000 х 0,3 = 951000 грн.
У бухгалтерському обліку будуть відображені такі проводки :
     -Дебет рахунку № 791, Кредит рахунку № 981,
     -Дебет рахунку № 981, Кредит рахунку № 641.
3.Оскільки у нас були авансові відрахування, ми повинні їх ввирахувати з даної суми : 951000 – 30000 = 921000 грн.
Сума 921000 грн. підлягає перерахуванню до бюджету.
111. Домашнє завдання :
Розв’яжіть самостійно задачу, відповідь надішліть на електронну адресу.
Підприємство одержало безоплатно необоротні активи, справедлива вартість яких складає 2000 гривень. На загальних зборах підприємство прийняло рішення 15% прибутку за рік направити на збільшення резервного капіталу, 30000 грн. до статутного капіталу та сплатити дивіденди у сумі 20000 грн. Чистий прибуток за рік склав 100000 грн.
     Відобразити зміни, що викликані даними операціями в капіталі підприємства.

Урок № 65, 66, 67.
Тема уроку : Основи бухгалтерської звітності.
Інструкційна картка :
Тема уроку : Основи бухгалтерської звітності.
План уроку:
1.Основні принципи побудови бухгалтерської звітності.
2.Складання Балансу підприємства.
3.Складання звіту про фінансові результати.
4.Складання звіту про рух грошових коштів.
5.Складання звіту про власний капітал.
Мета уроку:
Навчальна: Навчитись складати бухгалтерську звітність та зрозуміти важливість даної інформації.
Розвиваюча: Розвивати в учнів вміння, навички роботи, логічне мислення, виховання культури і творчого відношення до праці.
Виховна : Виховувати професійні риси, почуття відповідальності, формувати професійну самостійність, розвивати мислення, увагу.
1.План – конспект:
Бухгалтерський баланс – це сукупність показників, що характеризують фінансово – господарську діяльність підприємства на визначену дату у виді активів, зобов'язань і власного капіталу. Бухгалтерський баланс являє собою двосторонню таблицю, у лівій частині якої – активі балансу – міститься інформація про активи підприємства, а в правій частині – пасиві балансу – інформація про джерела фінансування активів і склад цих джерел з погляду власного чи позикового капіталу.
Звіт про фінансові результати містить інформацію про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства, показує, як формується прибуток підприємства. Інформацію цього звіту використовують для оцінки минулої діяльності підприємства , а також оцінки ризику недосягнення очікуваного результату.
Звіт про рух грошових коштів містить інформацію про рух грошових коштів, яка дозволяє користувачам оцінити зміни в чистих активах підприємствах, його фінансовій структурі, дає можливість керувати потоками коштів, прогнозувати їх зміну залежно від обставин , розробляти моделі для оцінки і порівняння руху грошових коштів.
Звіт про власний капітал – це звіт, у якому розкривається інформація про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. Кожна зміна у складі власного капіталу в звіті подається окремим рядком.
Звіт про власний капітал доповнює інформацію про фінансовий стан і результати діяльності підприємства та зміни між датами балансу, яка надана в звітах : Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів.
11. Практична частина:
Самостійно відтворити вивчений теоретично навчальний матеріал з даної теми уроку.

111. Домашнє завдання:
1.Повторити навчальний матеріал з теми – «Основи бухгалтерської звітності».
2.Заповнити бланки бухгалтерської звітності.
http://www.vobu.com.ua/img/custom/Blank/486/vobu_pdf.pdf

Майстер виробничого навчання: Бойко Валентина Іванівна
Електронна пошта для контактів: boyko0710@ukr.net