1-1О Інформаційні системи і технології в обліку

Тема. Автоматизація обліку праці та заробітної плати
Питання теми:
- Особливості організації автоматизованого обліку праці та заробітної плати.
- Склад і структура нормативно-довідкової інформації з обліку праці та заробітної плати.
- Ведення обліку праці та заробітної плати з використанням комп 'ютерних облікових програм.
- Інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень щодо праці та заробітної плати.
Основні терміни теми: довідник «співробітники», довідник «Фізичні особи», довідник «шкала ставок та зборів», наказ про зарахування на роботу, наказ про кадрове переміщення, наказ про звільнення,кадновий облік, табель, відрядний наряд,наряд бригади,наказ про відпустку, нарахування заробітної плати, виплата заробітної плати,
1. Особливості організації автоматизованого обліку праці та заробітної плати
Ведення обліку нарахування та виплати заробітної плати є важливим елементом системи обліку та управління підприємством, оскільки, з одного боку, допомагає визначити суму витрат підприємства на оплату праці і відповідно визначити фактичну собівартість виготовленої продукції, виконаних робіт та наданих послуг, з іншого боку, дозволяє максимально ефективно використовувати наявні трудові ресурси підприємства. Незважаючи на значну важливість автоматизації обліку праці та її оплати для облікової системи підприємства, автоматизація обліку праці та її оплати є найскладнішою ділянкою автоматизації обліку підприємства, що обумовлено такими проблемами:
- Складність розрахунку та різноманітність структур заробітної плати працівників різних підприємств.
- Постійна зміна нормативних документів, що визначають порядок нарахування заробітної плати, здійснення нарахувань та утримань з неї.
- Неоднозначність трактування чинного законодавства.
- Різноманітність алгоритмів здійснення допоміжних розрахунків за різними видами та умовами виплат.
- Різний порядок утримання податку на доходи фізичних осіб та внесків до фондів соціального страхування і пенсійного фонду з різних видів виплат.
- Наявні розбіжності періоду нарахування та виплати заробітної плати в залежності від особливостей роботи підприємств.
Ведення обліку праці та нарахованої і виплаченої заробітної плати є одним з найбільш важливих напрямків ведення обліку на підприємстві. Це обумовлено не тільки швидкою та постійною зміною нормативних документів, що регламентують порядок нарахування та виплати заробітної плати, а й значними санкціями за неправильне, неповне або несвоєчасне нарахування заробітної плати. Особливостями автоматизації обліку заробітної плати є складність визначення загальної суми нарахованої заробітної плати, об'єктів нарахування внесків та утримань при проведенні розрахунків з фондами соціального страхування, неоднозначність трактування змін у чинному законодавстві. В зв'язку з цим автоматизація обліку заробітної плати здійснюється за 2 напрямками:
- автоматизація типових виплат, відповідних нарахувань та утримань;
- автоматизація відрядної заробітної плати з урахуванням умов праці та додаткових виплат і утримань, з відповідними нарахуваннями та утриманнями.
Перший підхід використовується в інтегрованих системах обліку, в яких облік заробітної плати є складовою частиною інформаційної системи, що тісно поєднана з іншими складовими. Програми, побудовані з використанням даного підходу - «1С: Бухгалтерія для України», «Форт: .2000». Перевагами даного підходу є ведення обліку в одній програмі, низька вартість програми та її супроводу, легкість перевірки окремих операцій. Недоліками є потреба в проведенні значної кількості додаткових розрахунків при здійсненні нарахування заробітної плати.
Другий підхід - побудова автоматизованого робочого місця з обліку заробітної плати, яке враховує особливості кадрового обліку та обліку праці і заробітної плати на окремо взятому підприємстві. Створене робоче місце повинно бути забезпечене засобами обміну інформацією з основною інформаційною базою підприємства, в якій містяться дані фінансового та управлінського обліку діяльності підприємства. Типовими програмами є «1С:Зарплата і кадри», «1С:Управління персоналом». Недоліками є складність здійснення обміну інформацією, складність контролю й перевірки відповідності розрахунків, значна вартість програм та її супроводу. Перевагами є можливість гнучкої адаптації програми до особливостей відрядної оплати праці на підприємстві, узгодження кадрового обліку та обліку заробітної плати, автоматизоване здійснення розрахунків з використанням алгоритмів комп'ютерної програми.
Для інтегрованих систем, які передбачають можливості ведення обліку на виробничих підприємствах, характерний комбінований підхід, який враховує як можливість обліку заробітної плати за фіксованими окладами, так і за відрядною формою оплати праці. Прикладами таких систем є «1С:Виробництво+Послуги+Бухгалтерія», «1С:Управління виробничим підприємством», «БЕСТ-ПРО». Даний підхід дозволяє певною мірою зменшити потребу в відокремленні обліку заробітної плати з інформаційної системи підприємства і зменшити складність ведення обліку, з іншого боку, даний підхід дозволяє розв'язати типові задачі з обліку заробітної плати за відрядною формою оплати праці.
Оскільки операції з обліку оплати праці тісно пов'язані з здійсненням нарахувань та утримань до фондів соціального страхування й утримання податку на доходи фізичних осіб, то дані операції будуть розглянуті в комплексі як єдина облікова задача -облік нарахування та виплати заробітної плати.
Основними завданнями ведення обліку праці та її оплати є:
- організація контролю за якістю та кількістю затраченої праці;
- забезпечення своєчасного і правильного віднесення сум нарахованої заробітної плати і відрахувань органам соціального страхування на собівартість продукції, виконаних робіт, послуг, а також на інші витрати;
- забезпечення здійснення у встановлені строки всіх розрахунків з працівниками і службовцями по заробітній платі та інших виплатах;
- забезпечення збору та обробки інформації, необхідної для поточного і наступного планування, контролю, аналізу та оперативного управління виробництвом, для складання фінансової і статистичної звітності;
- вивільнення працівників підприємства від здійснення рутинних розрахунків.
Основними засадами ведення обліку праці та її оплати є:
- інтеграція кадрового обліку, обліку праці та її оплати в єдине ціле;
- децентралізація збору інформації за ознаками типових операцій;
- централізація обробки інформації з обліку праці та її оплати;
- автоматизований збір інформації про вихід працівників на роботу та відпрацьований ними час;
- автоматизація типових розрахункових операцій;
- автоматизований контроль за правильністю проведення ручних розрахунків та коригувань;
- відокремлення кадрового обліку, обліку праці та її оплати від основного контуру фінансового обліку в комп'ютерних облікових системах.
Для ведення обліку нарахування заробітної плати, її виплати та витрат на оплату праці використовуються такі рахунки (табл. 11.1).
Таблиця 11.1. Рахунки обліку, які використовуються для ведення обліку праці та її оплати
Неавтоматизований облік Автоматизований облік
64 Розрахунки за податками й платежами 64 Розрахунки за податками й платежами
65 Розрахунки за страхуванням 65 Розрахунки за страхуванням
66 Розрахунки з оплати праці 66 Розрахунки з оплати праці
81 Витрати на оплату праці 81 Витрати на оплату праці
82 Відрахування на соціальні заходи 82 Відрахування на соціальні заходи
ОС Особовий склад
Аналітичний облік за рахунком 66 здійснюється в розрізі окремих працівників, періодів нарахування заробітної плати та видів виплат. Аналітичний облік за рахунком 65 ведеться в розрізі видів нарахувань/платежів та співробітників. Аналітичний облік за рахунком 64 здійснюється в розрізі видів податкових платежів. Аналітичний облік за рахунками витрат ведеться розрізі видів діяльності, елементів витрат, підрозділів підприємства.
Особливостями ведення обліку праці та її оплати є необхідність контролювати періодичні реквізити довідників, дані яких використовуються в процесі ведення обліку праці і її оплати.
Документальне оформлення операцій з обліку праці та її оплати значно не відрізняється від первинних документів, які використовуються при безкомп'ютерному веденні обліку (табл. 11.2).
Таблиця 11.2 - Відповідність форм первинних документів з обліку прані та її оплати й їх електронних аналогів
Ф. № П-1 Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу Наказ про зарахування на роботу
Ф. № П-2 Особова картка Дані довідника «Співробітники»
Ф. № П-5 Наказ (розпорядження) про переведення на іншу роботу Наказ про кадрове переміщення
Ф. № П-6 Наказ (розпорядження) про надан- Наказ про відпустку
ня відпустки Нарахування заробітної плати
Ф. № П-8 Наказ (розпорядження) про припинення трудової угоди Наказ про звільнення
Ф. № П-13 Табель обліку використання ро-
бочого часу Табель
Облік понадурочних годин
Нарахування заробітної плати
Наказ на оплату по середньому
Заява про застосування пільг
Нарахування заробітної плати
Наряд Наряд бригади
Відрядний наряд
Ф. № П-49 Розрахунково-платіжна відомість «Виплата заробітної плати»
Ф. № П-50 Розрахункова відомість Друковані форми документа
Ф. № П-51 Розрахункова відомість «Нарахування заробітної плати»
Ф. № П-52 Розрахунок заробітної плати
Ф. № ГІ-53 Платіжна відомість
Ф. № П-54 Особовий рахунок Друковані форми регістру «Зарплата»
Ф. № П-55 Накопичувальна картка виробітку і заробітної плати Оборотно-сальдова відомість за суб-конто за рахунком 66
Ф. № П-56 Накопичувальна картка обліку заробітної плати Аналіз рахунку 66

2. Склад і структура нормативно-довідкової інформації з обліку праці та заробітної плати
Для ведення обліку заробітної плати використовується наведена на рис. 11.1 структура нормативно-довідкової інформації:
http://dn.khnu.km.ua/dn/k_img.aspx?M=k0693&T=11&I=image001&R=gif
Рис. 11.1. Структура нормативно-довідкової інформації з обліку праці та її оплати
Головним джерелом інформації про виконані на підприємстві операції з обліку нарахування та виплати заробітної плати є журнал «Зарплата». Інформація про кожного працівника підприємства міститься в довіднику Співробітники, до якого відноситься інформація щодо працівника підприємства, дати його прийому на роботу, дати звільнення з неї, умов праці та оплати, інформації про пільги по оподаткуванню. Достатньо часто даний довідник поєднують з довідником Фізичних осіб, який містить індивідуальні відомості про співробітника підприємства, такі як прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, фах, інформація про дипломи, освіту, податкові реквізити та пільги і т.ін. У такому випадку до довідника співробітники вносять інформацію щодо фізичної особи та інформацію про роботу працівника на підприємстві й особливості оплати праці даного працівника.
http://dn.khnu.km.ua/dn/k_img.aspx?M=k0693&T=11&I=image002&R=jpg
http://dn.khnu.km.ua/dn/k_img.aspx?M=k0693&T=11&I=image003&R=jpg
http://dn.khnu.km.ua/dn/k_img.aspx?M=k0693&T=11&I=image004&R=jpg
Рис. 11.2. Довідник «Співробітники» системи «1С: Підприємство 7.7»
При веденні обліку праці та її оплати бухгалтер повинен контролювати правильність вибору методик здійснення нарахувань та утримань з заробітної плати. Методика здійснення розрахунків суми нарахувань та утримань з заробітної плати визначається константами системи, даними довідника «Співробітники». Ставки нарахувань та утримань можуть бути встановлені як в константах підприємства, так і в службовому довідникові Шкала ставок податків та зборів.
Слід відмітити, що значення всіх констант та всіх реквізитів довідника «Шкала ставок податків та зборів» а також більшості реквізитів довідника «Співробітники» є періодичними і відповідно повинні бути проконтрольовані не лише на відповідність чинному законодавству, а й на період їх застосування.
3. Ведення обліку праці та заробітної плати з використанням комп 'ютерних облікових програм
Ведення обліку праці та заробітної плати має певний перелік особливостей щодо порядку складання та проведення документів. Документи з обліку праці та її оплати слід розподілити на 2 групи: документи кадрового обліку та документи обліку розрахунків з оплати праці. Слід зазначити, що можливості ведення кадрового обліку в більшості облікових програм є достатньо обмеженими, оскільки не всі програми передбачають можливість ведення кадрового обліку в повному обсязі.
До документів кадрового обліку слід віднести такі документи:
- Наказ про зарахування на роботу - службовий документ, призначений для відображення прийому працівника на роботу. Документ має друковану форму наказу про зарахування на роботу, проведень за балансовими рахунками не формує, змінює дані довідника «Співробітники», в окремих випадках формує проведення за позабалансовими рахунками обліку особового складу.
http://dn.khnu.km.ua/dn/k_img.aspx?M=k0693&T=11&I=image005&R=jpg
http://dn.khnu.km.ua/dn/k_img.aspx?M=k0693&T=11&I=image006&R=jpg
http://dn.khnu.km.ua/dn/k_img.aspx?M=k0693&T=11&I=image007&R=jpg
http://dn.khnu.km.ua/dn/k_img.aspx?M=k0693&T=11&I=image008&R=jpg
Рис. 11.3. Документ обліку прийому на роботу системи «1С: Підприємство 7.7»
Наказ про кадрове переміщення - службовий документ, призначений для відображення переведення працівника з однієї посади/підрозділу на іншу посаду/підрозділ. Документ має друковану форму наказу про переведення працівника, проведень за балансовими рахунками не формує, змінює дані довідника «Співробітники».
http://dn.khnu.km.ua/dn/k_img.aspx?M=k0693&T=11&I=image009&R=jpg
http://dn.khnu.km.ua/dn/k_img.aspx?M=k0693&T=11&I=image010&R=jpg
Рис. 11.4. Документ обліку кадрових переміщень системи «1С: Підприємство 7. 7»
Наказ про звільнення - службовий документ, призначений для відображення звільнення працівника (див. рис. 11.5). Документ має друковану форму наказу про звільнення працівника, проведень за балансовими рахунками не формує, змінює дані довідника «Співробітники», в окремих випадках формує проведення за позабалансовими рахунками обліку особового складу.
http://dn.khnu.km.ua/dn/k_img.aspx?M=k0693&T=11&I=image011&R=jpg
http://dn.khnu.km.ua/dn/k_img.aspx?M=k0693&T=11&I=image012&R=jpg

Рис. 11.5. Документ обліку звільнення з роботи системи «1С; Підприємство 7.7»
- Заява про застосування пільг - службовий документ, який являє собою засіб реєстрації отриманої від працівника заяви на застосування певної пільги (див. рис. 11.6). Документ не має друкованої форми, змінює інформацію довідника «Співробітники», є підставою для застосування пільг при проведенні розрахунків з оплати праці з дати реєстрації даної заяви.
http://dn.khnu.km.ua/dn/k_img.aspx?M=k0693&T=11&I=image013&R=jpg
http://dn.khnu.km.ua/dn/k_img.aspx?M=k0693&T=11&I=image014&R=jpg
http://dn.khnu.km.ua/dn/k_img.aspx?M=k0693&T=11&I=image015&R=jpg
http://dn.khnu.km.ua/dn/k_img.aspx?M=k0693&T=11&I=image016&R=jpg
Рис. 11.6. Документ реєстрації заяви на застосування соціальної пільги системи «1С: Підприємство 7.7»
http://dn.khnu.km.ua/dn/k_img.aspx?M=k0693&T=11&I=image017&R=gif
Рис. 11.7. Схема ведення кадрового обліку
Група документів ведення кадрового обліку є групою службових документів, які полегшують ведення обліку особового складу підприємства і створюють інформаційне підґрунтя для ведення обліку заробітної плати (див. рис. 11.7). Дані особливості формують такі вимоги до документів:
- вони повинні мати чітко визначену хронологію та послідовність введення, оскільки визначають порядок та параметри нарахування заробітної плати окремого працівника;
- не формують проведень за балансовими рахунками фінансового обліку;
- при проведенні коригують реквізити довідника «Співробітники», які стосуються посади, окладу, графіку роботи, пільг та особливостей оподаткування заробітної плати певного працівника. Дата коригування реквізитів - дата проведення документа.
Якщо комп'ютерними обліковими програмами не передбачено можливостей ведення кадрового обліку, повинна використовуватися паперова первинна документація, на підставі якої слід вручну змінювати значення відповідних реквізитів довідників «Співробітники» та «Фізичні особи».
Процес обліку розрахунків з оплати праці слід розподілити на такі складові:
- Ведення обліку відпрацьованого часу та виготовленої продукції, який формує інформаційну базу для нарахування заробітної плати за погодинною та відрядною формами оплати праці. Реєстрація документів виконується впродовж періоду, за який повинна бути нарахована заробітна плата. В окремих випадках комп'ютерні облікові програми не передбачають можливостей автоматизованого ведення даного обліку, відповідно його ведення повинно бути здійснене вручну перед початком виконання наступного етапу.
- Ведення обліку нарахованої заробітної плати, під час якого відповідно до відпрацьованого часу, погодинних та інших окладів, обсягів виготовленої продукції здійснюється розрахунок загальних сум нарахованої заробітної плати та здійснюється визначення сум нарахувань, утримань сум податку на доходи фізичних осіб і суми заробітної плати до виплати (див. рис. 11.9). Виконання даних розрахунків здійснюється наприкінці місяця або після його закінчення після введення всіх первинних документів з обліку праці. Рекомендується виконувати розрахунки не частіше одного разу на місяць.
- Ведення обліку розрахунків з оплати праці включає облік виплаченої та депонованої заробітної плати з відповідною подальшою її виплатою.
При веденні обліку нарахування та виплати заробітної плати використовуються такі документи:
Табель - службовий документ, що визначає відпрацьований час працівниками-погодинниками, проведень за рахунками бухгалтерського обліку не формує, має друковану форму табеля обліку відпрацьованого часу.
http://dn.khnu.km.ua/dn/k_img.aspx?M=k0693&T=11&I=image018&R=jpg
Рис. 11.8. Документ обліку відпрацьованого часу системи «1С: Підприємство 7.7»
Відрядний наряд - службовий документ, що визначає обсяги виконаної працівниками-відрядниками роботи і відповідно суми відрядної оплати, формує проведення за рахунками обліку витрат та розрахунків з оплати праці, має друковану форму наряду на виконання робіт, застосовується при складанні нарядів на кожного працівника окремо.
http://dn.khnu.km.ua/dn/k_img.aspx?M=k0693&T=11&I=image019&R=jpg
Рис. 11.9. Документ обліку індивідуальної відрядної заробітної плати системи «1С: Підприємство 7.7»
Наряд бригади - службовий документ, що визначає обсяги виконаної працівниками-відрядниками роботи і відповідно суми відрядної оплати, розподіляє суму відрядного заробітку між працівниками бригади пропорційно до відпрацьованого часу та трудової участі працівників, формує проведення за рахунками обліку витрат та розрахунків з оплати праці, має друковану форму наряду на виконання робіт, застосовується при складанні нарядів на бригаду або підрозділ.
http://dn.khnu.km.ua/dn/k_img.aspx?M=k0693&T=11&I=image020&R=jpg
Рис. 11.10. Документ обліку колективної відрядної заробітної плати системи «1С: Підприємство 7.7»
Наказ про відпустку - службовий документ, призначений для відображення надання відпустки працівнику/працівникам підприємства. Документ має друковану форму наказу про надання відпустки працівникам, проведень за балансовими рахунками не формує (див. рис. 11.11).
http://dn.khnu.km.ua/dn/k_img.aspx?M=k0693&T=11&I=image021&R=jpg
Рис. 11.11. Документ обліку відпусток системи «1С: Підприємство 7.7»
Наказ на оплату по середньому - службовий документ, призначений для визначення порядку нарахування заробітної плати працівникові за певний період (лікарняні, відпускні, простої не з вини робітника і т.ін.), має друковану форму наказу на оплату праці, проведень за балансовими та позабалансовими рахунками обліку не формує .
Нарахування заробітної плати - спеціальний документ, який здійснює зведення сум нарахованої заробітної плати по працівниках, здійснення розрахунків сум нарахувань та утримань, формує проведення за рахунками обліку витрат, розрахунків з оплати праці, з страхування та з розрахунків за податком на доходи фізичних осіб, має друковані форми «Розрахунково-платіжної відомості», «Розрахункового листка», «Розрахункової відомості» і т.ін. Документ може бути використаний також для нарахування авансу та для внесення залишків розрахунків по оплаті праці.
Виплата заробітної плати - спеціалізований документ призначений для виплати нарахованої заробітної плати працівникам підприємства, має друковану форму «Платіжної відомості», в залежності від налаштувань програми може формувати проведення за рахунками обліку грошових коштів та розрахунків з оплати праці.
Загальні риси документів з обліку заробітної плати:
- повинні мати чітко визначену хронологію та послідовність введення, оскільки визначають суми й послідовність нарахувань та виплат заробітної плати працівникам підприємства;
- за документами здійснюють нарахування та виплату заробітної плати відповідно до обраних об'єктів аналітичного обліку;
- єдиним документом, який здійснює автоматизований розрахунок нарахувань та утримань, є документ «Нарахування заробітної плати»;
- в окремих випадках при виплаті заробітної плати слід використовувати касові ордери в залежності від налаштувань програми.
http://dn.khnu.km.ua/dn/k_img.aspx?M=k0693&T=11&I=image022&R=gif
Рис. 11.12. Схема відображення господарських операцій з обліку розрахунків з оплати праці на рахунках бухгалтерського обліку
4. Інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень щодо праці та заробітної плати
Для забезпечення ефективного управління трудовими ресурсами підприємства слід визначити засоби, за допомогою яких керівництво підприємства буде отримувати інформацію щодо обсягів виконаної працівниками роботи, відпрацьованого працівниками часу, нарахованої та виплаченої заробітної плати. Основним засобом висвітлення та узагальнення інформації є дані довідників комп'ютерної облікової системи та звіти. Специфіка використайня звітів визначається не тільки їх функціональним призначенням, а й метою отримання інформації:
- Визначення фактичного особового складу підприємства:
- за допомогою стандартних звітів (Оборотно-сальдова відомість за рахунком обліку особового складу);
- з використанням регламентованої звітності (Звіт з праці);
- спеціальні звіти щодо визначення особового складу.
- Визначення суми витрат на оплату праці:
- за даними довідника «Співробітники»;
- за допомогою стандартних звітів (Оборотно-сальдова відомість за рахунком обліку витрат на оплату праці, Журнал-ордер за рахунком обліку витрат на оплату праці, Журнал-ордер по субконто за рахунком обліку витрат на оплату праці);
- з використанням регламентованої звітності (звіт про фінансові результати).
- Визначення суми нарахованої та виплаченої заробітної плати:
- за допомогою стандартних звітів (Оборотно-сальдова відомість за рахунком обліку розрахунків з оплати праці, Жур-нал-ордер за рахунком обліку розрахунків з оплати праці, Журнал-ордер по субконто за рахунком обліку розрахунків з оплати праці, Оборотно-сальдова відомість за рахунком обліку витрат на оплату праці, Журнал-ордер за рахунком обліку витрат на оплату праці, Журнал-ордер по субконто за рахунком обліку витрат на оплату праці);
- з використанням регламентованої звітності (звіт по фінансові результати).
- Визначення переліку виконаних на підприємстві операцій з обліку розрахунків з оплати праці:
- за даними журналу «Зарплата».
Для визначення інтегральних показників наявності, стану та ефективності використання трудових ресурсів підприємства слід використовувати вищезазначені форми звітів з подальшим узагальненням інформації вручну або з використанням спеціалізованих аналітичних програм, таких як «1С: Фінансове планування» та спеціалізованих звітів комп'ютерної облікової програми.
УЗАГАЛЬНЕННЯ
Ведення обліку праці та нарахованої і виплаченої заробітної плати є одним з найбільш важливих напрямків ведення обліку на підприємстві. Це обумовлено не тільки швидкою та постійною зміною нормативних документів, що регламентують порядок нарахування та виплати заробітної плати, а й значними санкціями за неправильне, неповне або несвоєчасне нарахування заробітної плати.
Особливостями автоматизації обліку заробітної плати є складність визначення загальної суми нарахованої заробітної плати, об'єктів нарахування внесків та утримань при проведенні розрахунків з фондами соціального страхування, неоднозначність трактування змін у чинному законодавстві.
В даній темі розглянуто процес відображення організації системи оплати праці в системі «1С Підприємство»: алгоритм і порядок заповнення комплексу документів щодо даного процесу.
Література для самоосвіти:
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
Назвіть основні довідники, що використовуються при веденні обліку праці і її оплати.
Назвіть основні документи, що використовуються при веденні кадрового обліку.
Назвіть основні документи, що використовуються при веденні обліку оплати праці.
Визначте призначення документа «Нарахування зарплати».
Визначте порядок заповнення документа «Нарахування зарплати».
Визначте призначення документа «Виплата зарплати».
Визначте порядок заповнення документа «Виплата зарплати».
Визначте особливості обліку операцій з оплати праці.

Викладач: Ящук Оксана Анатоліївна
Електронна пошта: kokoyda@ukr.net