1-1О Економіка підприємства

13.03.2020р. Урок № 46

Тема: Вплив ціни на пропозицію продукції .

План уроку:

1. Економічна природа попиту та пропозиції
2. Фактори ,що визначають попит та пропозицію
3. Еластичність попиту і пропозиції, їхнє графічне вираження

Завдання: Ознайомитись з навчальним матеріалом, скласти план-конспект.

Економіка підприємства/ Бойчук І.М.,Харів М.С., Хопчан М.І., Піча Ю.В., (Навчальний посібник)

Виконане завдання надіслати на електронну адресу :olgaperestuk2@gmail.com.
_________________________________________________________________________________________________________________________

18.03.2020 р. Урок № 47

Тема: Види доходу та його формування

План уроку:
1. Сутність та поняття доходу.
2. Різновиди доходу.
3. Класифікація доходу.

Завдання : Ознайомитись з навчальним матеріалом, скласти план-конспект.

Економіка/ Мельничук В.Г.,Ковальчук Г.О.,Огнев»юк В.О.(Навчальний посібник)

Виконане завдання надіслати на електронну адресу :olgaperestuk2@gmail.com.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

20.03.2020р. Урок № 48

Тема: Види прибутку та його формування.

План уроку:
1.Суть прибутку
2.Класифікація видів прибутку
3.Фактори, які впливають на формування прибутку

Завдання: Ознайомитись з навчальним матеріалом, скласти план-конспект.

Економіка/ Мельничук В.Г.,Ковальчук Г.О.,Огневюк В.О.(Навчальний посібник)

Виконане завдання надіслати на електронну адресу :olgaperestuk2@gmail.com.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Урок № 49
Тема: Види рентабельності і способи її розрахунку

План уроку:
1.Суть прибутку .
2. Класифікація видів прибутку.
3. Фактори, які впливають на формування прибутку.

Завдання: Ознайомитись з навчальним матеріалом, скласти план-конспект.

Горбонос Ф. В. Економіка підприємств: підручник / Ф. В. Горбонос, Г.В. Черевко, Н. Ф. Павленчик. - К. :Знання, 2014. - 463 с.
Березін О.В. Економіка підприємства: навч. посібн. / О.В. Березін, Л.М. Березіна, Н.В. Бутенко - К. : Знання,2012. - 390 с.

Виконане завдання надіслати на електронну адресу: olgaperestuk2@gmail.com.
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Урок № 51

Тема: Сутність та ознаки банкрутства

План уроку:
1. Поняття банкрутства підприємства
2.Процедура визнання підприємства банкрутом.
3.Фінансова санація.

Завдання: Ознайомитись з навчальним матеріалом, скласти план-конспект.
Терещенко, О. О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: навчальний посібник / О. О. Терещенко. – К: КНЕУ, 2004. – 412 с.
Пластун, О. Л. Визначення сутності поняття «банкрутство» в сучасній науковій літературі /О. Л. Пластун // Вісник ЖДТУ. – 2009 – № 2. – С. 256- 261.

Виконане завдання надіслати на електронну адресу :olgaperestuk2@gmail.com
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Урок № 52
Тема: Ліквідація підприємства.

План уроку:
1. Що таке ліквідація
2.Процедура ліквідації
3.Орган ,який здійснює ліквідацію
4. Документальне оформлення ліквідації підприємства
5. Сроки складання звітності після ліквідації

Завдання: Ознайомитись з навчальним матеріалом, скласти план-конспект.

1. Величко О. Ліквідація підприємств: вирішуємо проблеми / О.Величко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: //www.justinian.com.ua/article.php?id=821.
2. Економіка підприємства: Навч. посіб. [Текст] / Бойчук І.М., Харів П.С., Хопчан М.І., Піча Ю.В.: друге вид., випр. і доп. – К. : Каравела; Львів: Новий світ. – 2000; 2001. – 298 с.
3.Городинський І. Ліквідація юридичної особи в Україні / І.Городинський [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://legalaid.com.ua/likvidatsiya-yurydychnyh-osib-v-ukrajini/.
4. Петленко Ю.В. Механізм банкрутства підприємства / Ю.В. Петленко // Фінанси України. – 1998 р.

Виконане завдання надіслати на електронну адресу: olgaperestuk2@gmail.com.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________