1-1О Бухгалтерський облік

Завдання №1

Тема : Основні принципи побудови бухгалтерської звітності.
План занять
1.Роль бухгалтерської звітності.
2.Вимоги до бухгалтерської звітності.
3.Завдання бухгалтерської звітності.
Джерела :
1.Підручник Н. Ткаченко «Бухгалтерський фінансовий облік».
2.Підручник І. Садовська «Бухгалтерський облік».

Бухгалтерський облік містить інформацію, необхідну для управління і контролю.
Бухгалтерська звітність – звітність, яка складається на основі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб для господарських цілей.
Фінансова звітність – це бухгалтерська звітність, яка містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності і рух грошових коштів підприємства за звітний період.
Для того, щоб фінансова звітність була зрозумілою, вона повинна містити дані про :
1.Підприємство (назву, місцезнаходження, назва органу управління…);
2.Дату звітності ;
3.Валюту звітності і одиницю виміру ;
4.Облікову політику підприємства і її зміни.
Для того, щоб звітність була дійовим засобом управління і контролю, вона повинна відповідати всім вимогам, що ставляться до обліку.
Показники звітності повинні бути об’єктивними і підтверджені відповідними документами. Своєчасність складання і подання звітності – невід’ємна умова її корисності. Вимога повноти звітності означає повне висвітлення всіх напрямів діяльності підприємства. Звітність має бути простою, зрозумілою і загальнодоступною для всіх користувачів інформації.
Завдання:
1.Ознайомтеся із змістом та порядком ведення бухгалтерської звітності
2.Законспектуйте даний матеріал.
_______________________________________________________________________________________________________
Завдання №2
Тема : Порядок складання бухгалтерської звітності.
http://www.vobu.com.ua/img/custom/Blank/486/vobu_pdf.pdf
План занять :
1.Інформація, що відображається в бухгалтерській звітності.
2.Склад та призначення бухгалтерської звітності.
3.Терміни здачі бухгалтерської звітності.
4.Використання даних бухгалтерської звітності.
Джерела :
1.Підручник Н. Ткаченко «Бухгалтерський фінансовий облік».
2.Підручник І. Садовська «Бухгалтерський облік».
Бухгалтерські звіти повинні відображати наростаючим підсумком майновий і фінансовий стан підприємства, результати господарської діяльності за звітний ( фінансовий) період і базуватися на даних синтетичного і аналітичного обліку.
Підприємства подають квартальну та річну бухгалтерську звітність :
1.Органам управління, яким вони підпорядковані;
2.Державній податковій адміністрації ;
3.Органу державної статистики ;
4.Фінансовому органу, якщо з бюджету були одержані кошти на державне регулювання цін, покриття збитків і інших фінансових витрат.
Квартальна бухгалтерська звітність складається з :
1.Балансу підприємства – форма № 1;
2.Звіту про фінансові результати та їх використання – форма № 2.
До річного звіту, крім зазначених форм, додаються :
1.Звіт про фінансово – майновий стан підприємства – форма № 3.
2.Звіт про стан майна підприємства – форма № 5.
3.Звіт про наявність і рух коштів підприємства – форма № 10.
4.Пояснювальна записка з висвітленням виробничої та фінансової діяльності підприємства за звітний період.
Бухгалтерські звіти підписуються керівником і головним бухгалтером.
Завдання
1.Ознайомтеся із змістом та порядком ведення бухгалтерської звітності.
2.Законспектуйте даний матеріал.
___________________________________________________________________________________________________________________________
Завдання №3
Тема : Складання Балансу (звіт форми № 1)
План занять.
1.Відображення фінансового стану в Балансі.
2.Відображення активів, зобов’язаннь та власного капіталу підприємства.
3.Контроль за змінами у складі і структурі активів, зобов’язань та власного капіталу підприємства.
Джерела :
1.Підручник Н. Ткаченко «Бухгалтерський фінансовий облік».
2.Підручника І. Садовська «Бухгалтерський облік».
Метою складання балансу (форма № 1) є надання користувачам повної, правдивої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату.
В балансі відображаються активи, зобов”язання та вдасний капітал підприємства.
Між статтями Активу і Пасиву балансу існує взаємозв’язок. Кожна стаття балансу має свої джерела фінансування.
У процесі діяльності для збереження фінансової стійкості й відповідного взаємозв”язку статей балансу необхідно постійно контролювати зміни у складі і структурі активіів підприємства.
Завдання:
1.Ознайомитись із змістом та порядком ведення бухгалтерського балансу (форма № 1)
2.Законспектуйте даний матеріал.
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Завдання №4

Тема : Складання звіту про фінансові результати (звіт форми № 2 )
План занять:
1.Відображення доходів, витрат та фінансових результатів у звіті.
2.Статті звіту, пов”язані з фінансовими результатами .
3.Контрольне значення звіту про фінансові результати.
Джерела :
1.Підручник Н. Ткаченко « Бухгалтерський фінансовий облік».
2.Підручник І. Садовська «Бухгалтерський облік».
3.Підручник І. Сахарцева «Бухгалтерський облік»
Звіт про фінансові результати – це звіт про доходи, витрати і фінансові результати підприємства.
У звіті про фінансові результати діяльності підприємства наведені статті, пов’язані з цими видами діяльності:
-дохід від участі в капіталі ;
-інші фінансові доходи (прибутки);
-інші доходи (прибутки);
-фінансові витрати;
-втрати від участі в капіталі;
-інші витрати.
Звіт про фінансові результати для визначення чистого прибутку (збитку) звітного пероіоду.
З цією метою у формі звіту передбачається послідовне зіставлення його статей.
Процес розрахунку прибутку (збитку) звітного періоду може бути визначений за такою послідовністю :
1.Визначення чистого доходу виручки ) від реалізації продукції, послуг.
2.Розрахунок валового прибутку (збитку ).
3.Визначення фінансового результату – прибутку ( збитку ) – від операційної діяльності.
4.Розрахунок прибутку ( збитку ) від звичайної діяльності.
5.Визначення прибутку ( збитку ) від звичайної діяльності.
6.Визначеннй чистого прибутку ( збитку ) звітного періоду.
Завдання
1.Ознайомтеся із змістом та порядком веденння звіту про фінансові результати.
2.Законспектуйте даний матеріал.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Завдання №5
Тема: Лабораторно-практичні роботи №109, №110.
Складання звіту про рух грошових коштів.
План занять:
1. Відображенння руху грошових коштів в звіті.
2. Використанння показників іншої звітності для складання Звіту про рух грошових коштів.
Звіт про рух грошових коштів містить інформацію про грошові потоки підприємства за звітний період.
Рух грошових коштів відображається в розрізі трьох видів діяльності: операційної, інвестиційної, фінансової.
Для складання звіту використовують показники Балансу, Звіту про фінансові результати та дані бухгалтерського обліку.

Домашнє завдання:
1.Ознайомитись та вивчити порядок ведення звіту про рух грошових коштів.
2.Законспектуйте даний матеріал.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Завдання №6
Тема: Лабораторно – практичні роботи №111, № 112.
Складання Звіту про власний капітал.

План занять:
1.Значення інформації про зміни в складі власного капіталу підприємства.
2.Статті Звіту про власний капітал.
Метою складання Звіту про власний капітал є розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.
У Звіті про власний капітал є такі статті:
- Залишок на початок року та залишок на кінець року,
- Зміна облікової політики,
- Скоригований залишок,
- Переоцінка активів,
- Чистий прибуток ( збиток ) за звітний період,
- Розподіл прибутку,
- Внески учасників,
- Вилучення капіталу,
- Інші зміни в капіталі.
Завдання:
1.Ознайомитися та вивчити порядок ведення Звіту про власний капітал.
2.Законспектуйте даний матеріал.

Викладач: Бойко Валентина Іванівна
Електронна пошта для контактів: boyko0710@ukr.net